E Enjëte, Shtator 16, 2021
A- A A+

Dhikri pas përfundimit të abdesit

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

Esh-hedu en lá Iláhe il-lAlláhu vahdehu lá sheríke lehu ve esh-hedu enne Muhammeden abduhú ve resúluhú.

Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut Një, i vetëm dhe i pashoq dhe dëshmoj se Muhammedi (s.a.v.s.) është rob dhe i Dërguar i Tij.

Muslimi 1/209

.

All-llahumme-xh-alní minet-tevvábíne ve-xh-alní minel-mutetahirín.

O Zoti im, më bëj mua prej atyre që pendohen dhe më bëj mua prej atyre të cilët pastrohen.

Tirmidhiu 1/78,Sahih Et-Tirmidhi3/151.

 

Subháneke All-llahumme ve bihamdike, Esh-hedu en lá iláhe il-lá Ente estagfiruke ve etúbu ilejke.

I Lartësuar je Ti o All-llahu im, Ty të takon Falënderimi; dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Teje, kërkoj falje nga Ti dhe te Ti pendohem.

Nesaiu librin e tijAmelul-jevmi vel-lejletifq.173,Irvaul-Galil1/135 dhe 2/94

Mburoja e Myslimanit