E Enjëte, Shtator 16, 2021
A- A A+

Duatë e daljes dhe hyrjes në shtëpi

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

a)Kur dalim nga shtëpia:

 

Muhammedi alejhisselam thotë: " Kush thotë kur del nga shtëpia:

BISMIL-LAHI TEVEKKELTU `ALALL-LLAHI VE
LA HAVLE VE LA KUVVETE IL-LA BIL-LAHI

[Me emër të All-llahut, iu mbështeta All-llahut, nuk ka ndryshim e as forcë prej meje përpos me All-llahun]

...i thuhet atij: Të mjafton, të mbron dhe të udhëzon, dhe i largohet Shejtani ". (Hadithi sahih, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu nga Enes bin Maliku).

b) Kur hymë në shtëpi:

Muhammedi alejhisselam thotë: " Kur të hyjë njeriu në shtëpinë e tij le të thotë:

ALL-LLAHUMME INNI ESELUKE HAJREL MEVLEXHI VE HAJREL MAHREXHI,
BISMIL-LAHI VELEXHNA VE BISMIL-LAHI HAREXHNA
VE `ALALL-LLAHI RABBINA TEVEKKELNA

[" O All-llahu jonë, të lusim që hyrja jonë të jetë e mirë dhe dalja jonë të jetë e mirë. Me emër të All-llahut hymë dhe me emër të All-llahut dalim, dhe në Të, që është Zoti ynë, mbështetemi"] (Ebu Davudi nga Ebu Maljk el Esh' ariu).

Mburoja e Myslimanit