E Enjëte, Shtator 16, 2021
A- A A+

Duaul-hitam - - Duaja përmbyllëse

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

All-llahummexh’al nebijjena lena fertan ve havdahu lena mevrida. All-llahummahshurna fi zumretihi vesta’milna bi sunnetihi ve teveffena ala mil-letihi vexh’alna fi hizbih. All-llahumme vexhma bejnena ve bejnehu ke ma amenna bihi ve lem nerehu. All-llahumme ve la tuferrik bejnena ve bejnehu hatta tudhilena mud’halehu vexh’alna min rufekaihi mean-nebijjine ves-siddikine vesh-shuhedai ve-salihin, ve hasune ulaike refika. All-llahumme eblighu mines-selame kul-lema dhukire, ves-selamu alen nebijji ve rahmetull-llahi ve berekatuhu, xhezall-llahu anna Muhammeden sal-lell-llahu alejhi ve sel-lem bi ma huve ehluhu, subhaneke rabbike rabbil-izzeti amma jesifun. Ve selamun alel-murselin. Vel hamdu lil-lahi rabbil-alemin.

O Zot, bën që Pejgamberi ynë në botën tjetër të jetë udhëheqës, ndërsa burimi i tij vend në të cilin do të arrijmë. O Zot, na ringjall sërish në grupin e tij, na ndihmo të veprojmë sipas sunetit të tij, bën që të vdesim në fenë e tij dhe na bën nga grupi i tij! O Zot, na bashko me te, siç i kemi besuar atij, ndërsa nuk e kemi parë kurrë! O Zot, mos na ndajë prej tij gjersa nuk bën që të hyjmë aty ku do të hyjë edhe ai, bën që të jemi në shoqëri të tij me pejgamberët, besimtarët e sinqertë, shehidët dhe njerëzit e mirë, e ata janë shoqëri e mirë! O Zot, dërgoji selame prej nesh Pejgamberit tonë, sa herë që kujtimi i tij të kalojë! Paqa dhe selami, mëshira dhe bekimi i Allahut qofshin mbi Pejgamberin tonë! Zoti e shpërbleftë, në emrin tonë, Muahmedin a.s. ashtu siç e ka merituar dhe për çka është i denjë! Lavduar qoftë Zoti yt, Zoti i fuqisë dhe madhështisë, cili është i pastër nga çdo gjë çka ia përshkruajnë! Paqa qoftë me të dërguarit tjerë dhe lavdëruar qoftë Allahu, Zot i botëve!

 

Mburoja e Myslimanit