E Enjëte, Shtator 16, 2021
A- A A+

Duatë e udhëtimit

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

a) Kur i hipim mjetit, veturës apo kafshës:

Kur e vendosim këmbën themi: BISMIL-LAH [Me emër të All-llahut], e kur të drejtohemi themi: EL HAMDULIL-LAH [Falënderimi All-llahut], pastaj vazhdojmë:

SUBHANEL-LEDHI SEHHARE LENA HADHA VE
MA KUNNA LEHU MUKRININ VE INNA ILA
RABBINA LE MUNKALIBUN

[" I madhëruar qoftë Ai që i nënshtroi këto për ne, sepse ne nuk do të kishim mundësi ta bënim këtë. Dhe ne me siguri do të kthehemi te Zoti ynë."]

Më pas vazhdojmë duke thënë: ELHAMDULIL-LAH (tri herë), ALL-LLAHU EKBER [All-llahu është më i madhi](tri herë), dhe në fund themi:

SUBHANEKE INNI DHALEMTU NEFSI
FAGFIR LI INNEHU LA JAGFIRUDH-DHUNUBE IL-LA ENTE

["I madhëruar je o Zot, vërtet e dëmtova shpirtin tim, andaj më fal o Zot, sepse s'ka kush përveç Teje që i falë mëkatet".] (Hadithi hasen, Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Nesaiu nga AIi bin Ebu Talibi).

b)Kur marrim rrugë të gjatë:

ALL-LLAHUMME INNA NES'ELUKE FI SEFERINA
HADHA EL BIRR-RE VET TAKVA, VE MINEL
`AMELI MA TERDA. ALL-LLAHUME HEVVIN
`ALEJNA SEFERENA HADHA, VATVI `ANNA
BU'DEH. ALL-LLAHUMME ENTES SAHIBU FIS
SEFERI VEL HALIFETU FIL EHLI. ALL-LLAHUME
INNI E'UDHU BIKE MIN VU'ATHAIS SEFERI VE
KE'ABETIL MANDHARI VE SU'IL MUNKALIBI FIL
MALI VEL EHLI

[" O Zot, të lutemi të na dhurosh në këtë udhëtim mirësinë dhe devotshmërinë dhe nga veprat tona atë që je i kënaqur Ti. O Zot, na e lehtëso këtë udhëtim dhe na e bëj të rehatshëm rrugën e tij. O All-llahu im, Ti je shoqëruesi më i mirë në udhëtim dhe zëvendësi më i mirë në familje. O Zot, na ruaj nga udhëtimet e vështira, nga shikimet qëllimkëqia dhe nga keqësimi i gjendjes në pasuri dhe familje."]

E kur kthehemi në shtëpi themi:

AIDUNE TAIBUNE `ABIDUN, LI RABBINA HAMIDUN.

[" U kthyem me pendim dhe përkushtim duke i bërë Zotit tonë falënderim."] (Muslimi nga Abdull-llah bin Umeri).

Mburoja e Myslimanit