E Shtunë, Korrik 04, 2020
A- A A+

Selam Alejkum a ban me kendu jasin per te gjallë a për të vdekur dhe nëse bënë për të gjallë a bën nëna për femijë me kendu jasin dhe si duhet me ba nijet

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Pyetje:


Selam Alejkum a ban me kendu jasin per te gjallë a për të vdekur dhe nëse bënë për të gjallë a bën nëna për femijë me kendu jasin dhe si duhet me ba nijet

Përgjigjje:

Falenderimi i takon Allahut ndersa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin ,familjen e tij ,shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjyikimit.

Nuk ka qenë pre j udhëzimit të Pejgamberit e as prej udhëzimit të shokve të tij leximi I Kuranit për të vdekur. Për këtë më e mira është që ti përmbahemi udhëzimit të Pejgamberit dhe shokve të tij që të bëjmë dua për të vdekurin. Por nëse myslimani e bënë vet për prindin e tij atëherë nuk ka bërë ndonjë mëkat. Ndërsa nëse i jepë të holla dikujt për këndimin e Kuranit për të vdekur ka bërë një mëkat sepse nuk lejohet që Kurani të këndohet për te vdekur e as për të gjallë duke marr të holla prej leximit të tij.

Është pyet Hoxha I nderuar Bin Baz ( Allahu e mëshiroftë) për këndimin e kaptinës Jasin pran atij që është në momentet e vdekjes.

Përgjigjje:

Leximi I kaptinës Jasin tek njeriu në momentet e vdekjes ka ardh në hadthin e Ma’kal b. Jesar se I Dërguari I Allahut ka thënë: “ lexojani të vdekurve kaptinën Jasin”. Ky hadithi është i dobët dhe si e tillë nuk është e preferuar që të ju këndohet atyre që janë në qastin e vdekjes. Ndërsa ata të cilët e kanë preferuar një gjë të tillë kanë menduar se hadithi është i vërtet. Por leximi i Kuranit pran të sëmurit është një gjë e mirë, ndoshta Allahu i bënë dobi me të. Por veçimi i kaptinës Jasin nuk është në rregull se hadithi që fletë në lidhje me këtë është i dobët.

Është pyetur Hoxha i nderuar Ibën Uthejmini se a është sipas sunnetit këndimi kaptinës Jasin pranë të smurit për vdekje apo jo?

Përgjigjje:

Këndimi i kaptinës Jasin pran myslimanit afër vdekjes është sunnet tek shumë dijetarë. Janë bazuar në hadithin e Pejgamberit: “ lexojani kaptinën Jasin të vdekurve”. Por këtë hadith disa dijetar e kanë bërë të dobët. Pra, ata që e shohin këtë hadith si të vërtetë leximi i kësaj kaptine pran të sëmurit për vdekje është sunnet. Ndërsa ata që e shohin hadithin e dobët një gjë e tillë nuk është sunnet.

Leximi ndaj të vdekurve nuk ka ndonjë bazë në të cilën kemi mundësi të mbështetem. Por e kërkuar nga sheriati është që Kurani të lexohet nga të gjallët, që ata të meditojnë dhe të kenë dobi prej leximit të Kuranit. Ndërsa leximi i Kuranit për të vdekurin tek varri i tij, apo pasi që të vdes para se të varroset, apo leximi për të në qfardo vendi qoftë me qëllim që shpërblimet ti shkojn atij. Për të gjitha këto nuk kemi ndonjë argument në të cilin mund të mbështetemi.

Dijetarët në lidhje me këtë çështje kanë shkruar shum libra. Disa prej tyre e kanë lejuar dhe kanë nxit në të dhe e kanë krahasur këtë me lëmoshat tjera. Ndërsa disa dijetarë kanë thënë se këto gjëra janë prej çështjeve që duhet të mbështeten me argument sepse janë prej ibadeteve, ndërsa i Dërguari i Allahut thotë: “ Kush punon ndonjë vepër që nuk është prej nesh, ajo është e refuzuar”. Pastaj thonë: “ nuk ka ndonjër argument nga ajo që dim se është e ligjësuar leximi ndaj të vdekurve”.

Andaj ne duhet të qëndrojmë në atë çka është bazë se një gjë e tillë është çështje e adhurimit që duhet të ketë argument për të. Për dallim nga lëmosha, lutja për ta, haxhi, umreja, larja e borgjit të gjitha këto i bëjnë dobi njeriut. Për këto gjëra kanë ardh argumente dhe është vërtetuar se i Dërguari i Allahut ka thënë:” kur vdes biri i Ademit i ndërprehen veprat e tij përveç në tri gjëra: lëmosha rrjedhëse, dija me të cilën kanë dobi të tjerët, një fëmijë i mirë që bënë dua për të”. Allahut thotë: “Edhe ata që erdhën pas tyre,(pas sahabve) thonë: “O Zoti ynë, falna neve dhe vëllezërit tanë, të cilët kanë besuar para nesh dhe mos lejo që në zemrat tona të ketë asnjë të keqe ndaj besimtarëve! O Zoti ynë, Ti je vërtet i Butë dhe Mëshirëplotë!” ( Hashr 10)”. Allahu i lavdëroi ata që vinin pas tyre për lutjet që bënin për të parët e tyre, dhe ky ajet tregon se lutja për ta është e ligjësuar dhe se ajo ju bënë dobi atyre. Po ashtu edhe lëmosha ju bënë dobi nga hadithi që përmendëm më herët.

Pra, në vend që ti jap dikujt të holla për leximin e Kuranit për të vdekur at pasuri le ta jap lëmosh tek të varfërit dhe tek ata që kanë nevojë me nijet për të vdekurin. Kështu i vdekuri ka dobi prej kësaj lëmoshe, ai i cili jep shpëton nga risit në fe dhe me këtë lëmosh ju bënë dobi të varfërve dhe atyre që kanë nevojë. Është vërtetuar se një njeri i tha të Dërguarit të Allahut: “ O i Dërguari i Allahut: Nëna ime ka vdekur dhe nuk ka lënë ndonjë testament dhe mendoj se sikur të kishte mundësi të flas do të jepte lëmosh. A ka ajo ndonjë shpërblim nëse unë japë lëmosh për të? I Dërguari i Allahut i tha: Po. Pra, i Dërguari i Allahut sqaroi në këtë hadith se lëmosha i bënë dobi të vdekurit. Po ashtu edhe haxhi, Umreja dhe në lidhje me këtë kanë ardhur hadithe. Po ashtu edhe larja e borgjit. Por, leximi i Kuranit për të, apo falja e namazit për të, apo agjërimi nafile për të, të gjitha këto nuk kanë bazë dhe nuk ka argumente për to. Andaj e vërteta është se këto duhet të lihen dhe të largohemi prej tyre.

Mburoja e Myslimanit