Akide

Në shumtën e rasteve po flitet se për momentin nuk ekziston as xhehenemi e as xheneti, po thuhet se ato do ekzistojnë që nga dita e kiametit!

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pyetje:


I nderuari Hoxhë! Në shumtën e rasteve po flitet se për momentin nuk ekziston as xhehenemi e as xheneti, po thuhet se ato do ekzistojnë që nga dita e kiametit! Disi po mu duket e pa mundur, për ata kam dëshirë te ju pyes juve dhe te ma shpjegoni pak?????

Vazhdo leximin...

I nderuari hoxhë si e komentoni hadithin i cili transmeton Buhariu se dy duart e Allahut janë te djathta na jepni një sqarim zoti ju shpërbleftë

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Pyetje:I nderuari hoxhë si e komentoni hadithin i cili transmeton Buhariu se dy duart e Allahut janë te djathta na jepni një sqarim zoti ju shpërbleftë

 

Përgjigje

Falënderimi i takon Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.

Fillimisht duhet të theksojmë se besimi i ehli sunnetit dhe xhematit sa i përket cilësive të Allahut është që ato të besohen ashtu sikur që kanë ardhë në tekstet e shpalljes ( kuranit dhe sunnetit). Ehli sunneti i beson cilësitë larg mohimit, përngjasimit, dhënies së formës. Ehli sunneti beson ashtu sikur që janë përmend cilësitë e Allahut, beson në realitetin e tyre ashtu si i takojnë Allahut, ndërsa formën e cilësive e di vetëm Allahu.

Vazhdo leximin...

Es-selamu Alejkum kam një pyetje për hoxhen. Çka ësht sufizmi. Diqka më shum për sufizmin

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Përgjigje


Falënderimi  i takon Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi Pejgamberin ,familjen e tij ,shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri  në ditën e gjykimit.

Besimtari  është i obliguar gjithmon që të kapet për Kuranin dhe sunnetin e të Dërguarit të Tij. Me këtë në ka porosit Allahu dhe i Dërguari i Tij. I Dërguari i Allahut ka njoftuar se do të ndahet ky ummet në  73 grupe dhe vetëm një grup prej këtyre grupeve do të jetë në rrugën e drejtë. Ky grup janë ata të cilët jan të kapur për Librin e Allahut dhe sunnetin e  të Dërguarit të Tij. Në këto dy gjëra është shpëtimi dhe garanca për këtë botë dhe për botën tjetër. Çdo herë kur njeriu largohet nga këto dy baza të shëndosha ska dyshim se devijimi i tij është i patjetërsueshëm.

Prej grupeve të devijuara dhe të larguara nga rruga e të Dërguarit të Allahut janë edhe sufit, të cilët dita e ditës  po marrin përmasa të gjëra në botën islame e edhe tek ne në vendet tona. Andaj do të mundohem që flasë më gjatë rreth  sufizmit dhe  besimeve dhe risive të tyre të kota.

Sufizmi është një grup i larguar nga ehli sunneti dhe xhemati. Fjala sufizëm ka kuptimin edhe të leshit të delës. Thuhet se e kanë marrë këtë emër për arsye se mendojn se veshja e këtyre rrobave  të afron tek Allahu sepse mbajtja e rrobave të leshta është një lloj dënimi i njeriut dhe e ndien vetën më të nënshtruar para Allahut. Një gjë e tillë është një risi në fe. I dërguari i Allahut ka vesh prej rrobave të cilat  iu kanë mundësuar dhe  veshja e lesht nuk ka qen specifik e të Dërguarit të Allahut. Po ashtu i Dërguari i Allahut ka ngrën çka ka pas mundësi prej hallallit, e donte zbukurimin, e donte mjaltën dhe ushqimet e mira. Ai ka thënë: Ai i cili largohet prej sunnetit tim nuk është prej nesh.

Po ashtu të veçuarit me veshjen e lesht është përgjasim i të krishterve. Disa dijetar kanë thënë se fjala sufi ka bazën prej fjalës greke sofja që do të thotë urtësi. Për këtë krishterët ortodoks i quajn  nxënësit e tyre me këtë emër.

Sufit të cilët janë sotë  që mendojn se i përkasin islamit janë  grupe të shumta si: Kaderije, Rifaije, Adevije, Bejanije, Xheshtije, Shadhilije, Nakshibendije, Halvetije, Idrisije, Rreshidije, Fergalije etj.

Sufit janë grupe të shumta  që është vështir të numrohen të gjitha. Çdo emër e kanë të marrur prej atij i cili e ka shpik këtë  rrugë. Ç do grup tubon afër vetes njerëz të cilët e ndihmojn dhe e trashëgojn prej njëri tjetrit, gjersa ka mundësi që ai i cili merr udhheqjen e këtij grupi të jetë prej njerzëve më të kqinjë por e merr këtë përgjegjësi për shkak se gjyshi apo babi i tij ka qenë i pari i tyre.

Në besimin e tyre rrugët e shumta dhe grupet e shumta nuk jë bëjnë dëm, për arsye se ata besojn se rrugët për të arrit tek Allahu janë aq të shumta sa frymmarrjet e njeriut. Çdo grup prej tyre  ka dhikre të posaqshme dhe  forma të veçanta për kryerjen e tyre dhe secili prej tyre mundohet të shpik diçka çka të tjerët nuk e kanë pas më herët.

Sufizmi ka shkalla të ndryshme. Sufizmi i cili është i bazuar mbi bidate dhe mbi gjëra të shpikura në fe, sufizmi i cili është i bazuar mbi besime të devijuara por nuk dalin prej islamit, sufizmi i cili është i bazuar mbi besime të cilat njeriun e nxjerrin nga feja. Ky grup i fundit është prej grupeve më të rrezikshme nga të tjerat, dhe posedojn besime të cilat i fshehin prej njerëzve të thjeshtë, besime të cilat përmbajn në vete kufër të qartë. Prej këti grupi jan edhe  Batinit të cilët mendojn se fshehtësit e besimit nuk duhet të ju tregohen për veç njerzëve të zgjedhur.

Me këtë që thamë vrehet se shkalla me e ult e sufive ëshët bidat dhe  shpikje në fe diçka çka Allahu nuk urdhëruar. Shkalla e mesme e tyre është devijim ndërsa shkalla më e lartë e tyre është kufër dhe dalje nga feja.

Ka prej sufive të cilët besojn në panteizëm, në barazin e asaj që ekziston dhe thonë se nuk ka dallim mes Krijuesit dhe krijesave. Gjithësia dhe ajo që ekziston në të është Allahu dhe  Allahu është gjithësia. I Lartësuar është Allahu nga ajo që thonë pabesimtarët.

Prej tyre ka që thon se Allahu është Muhamedi. I Lartësuar është Allahu nga ajo që thonë pabesimtarët.

Prej tyre ka që thonë se Allahu bashkohet me kë do prej robve të Tij. I Lartësuar është Allahu nga ajo që thonë pabesimtarët.

Pra devijimet dhe risit e tyre janë të llojllojshme. Prej risive të tyre në besim janë gjithashtu se evlijat sillen si të dojn në këtë gjithësi dhe se ata janë që ndajn furnizimin dhe se tju drejtohesh atyre me ibadet është prej gjërave  më të mira me të cilat afrohesh tek Allahu. Sepse sipas tyre evlijat do të ndërmjetësojn tek Allahu për ata të cilët sillen rrethë varreve të tyre. Pastaj presin kurbana për ta. Të gjitha këto gjëra janë prej shirkut dhe  prej gjërave që njeriun e nxjerrin nga islami.

Prej risive të tyre të zemrës janë frika prej varrit  të filanit dhe shpresa në të se ai do ti bëjë dobi apo frika se ai do ti sjell ndonjë dëm.

Prej risive të shprehjes janë shikret të cilat i kan shpik sufit, lutja e të vdekurve kërkimin i ndihmës prej varreve e tjera.

Prej risive të pasuris janë zotimet që i nxjerrin për të vvaret e eviljave të tyre.

Pra këto janë disa prej njohurive  rreth këti  sekti të devijuar.

Lusim Allahun që të na udhëzoj  në rrugën e drejtë, në rrugëne  atyreve të cilët Allahu i ka begatuar. Amin.

Selam Alejkum Hoxhë i nderuar jam një vëlla musliman, i fali 5 kohë namaz po nganjëher më vijnë disa mendime të cilat më bëjnë shumë te mërzitur

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Selam Alejkum Hoxhë i nderuar jam një vëlla musliman, i fali 5 kohë namaz po nganjëher më vijnë disa mendime të cilat më bëjnë shumë te mërzitur, e këto mendime janë: 1) a thua dikush tjetër është Zot e jo ALLAHU

2) E qka nese ALLAHU i futë të gjithë në Xhehnem edhe besimtarët edhe jobesimtarët atëhere pse besuam ne.

inshallah gjej një përgjegjje që do të më qetësojë. ALLAHU ju shpërbleftë

 

Përgjigjje:

Ska dyshim se këto janë prej veseve të shejtanit që besimtari duhet të bëjë përpjekje për ti larguar ato. Në realitet vesveset janë një smundje shumë e rrezikshme. Ato janë prej intrigave të shejtanit ndaj bijve të Ademit me anë të të cilave dëshiron që të ngushtoj gjoksin e besimtarit, ta devijoj atë, dhe ta angazhoj atë me gjëra jasht adhurimit të Allahut. Për këtë Allahu urdhëroi të Dërguarin e Tij që të kërkoj mbrojtje për këto vesvese. Në lidhje me këtë e zbriti një kaptinë të tërë. Allahu thotë: Thuaj: "Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e njerëzve, Të adhuruarin e njerëzve, Prej të keqes së cytësit që fshihet. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit". ( nas 1-6).

Andaj duhet të kërkosh mbrojtje tek Allahu prej shejtanit të mallkuar dhe të thuash se besoj në Allahun dhe në të Dërguarin e Tij. Bëhu i pakujdesshëmn nga këto vese dhe mos i fut ato në mendime. Ndërpreje këtë mendim dhe mundohu që të harrosh atë. Pastaj nëse ti angazhohesh në këtë masë për ti larguar këto vese atëherë nuk të dëmton asgjë nëse diçka kalon pran mendjes tënde nga këto vese. Disa nga shokët e Pejgamberit erdhën tek i Dërguari i Allahut për të shëruar atë që ndonjë herë ju shkonte mendja për atë që nuk kishin dëshirë të flasin për të. Ata thonin për këtë: më lehtë për ne është që të biem prej qiellit se sa të flasim për këtë. I Dërguari i Allahut ju tha: “ kjo është e vërteta e imanit”. ( do të thotë imani i fort është ai i cili nuk i dëshiron këto vesvese dhe mundohet ti largoj ato)

Kujdes, mos ju drozo mendimeve të kqija dhe mos vazhdo të mendosh në to. Forcoje zemrën tënde me iman para se të vijnë veset e nëse të vijnë ato atëherë largoji ato me përmendjen e Allahut dhe me kërkimin e ndihmës prej Allahut.

Po ashtu të përgëzoj vlla i nderuar se ardhja e shejtanit me këto mendime të kqija dhe dhimbja e jote për to janë argument për zemrën tënde të mbushur me iman. Sepse shejtani nuk të ka ardhur me këso mendime përveçse të të largoj ty nga besimi i drejtë. Shejtanit nuk i intereson dhe nuk angazhohet që pabesimtarët t’i fut në dyshime sepse në realitet ata vetëm janë në rrugën e shejtanit, dhe nuk i intereson pabesimtarit se a futet në dyshime në fen e tij apo jo. Ai i cili ankohet prej veseve dhe prej dyshimeve dhe mundohet ti largojë ato, është besimtari. I është thënë Ibën Abasit apo Ibën mes’udit se jehuditë thonë se neve nuk na bënë shejtani vesvese në namazin tonë. Tha: Po ashtu është sepse shejtani nuk angazhohet në atë zemër e cila në esencë është e prishur.

Andaj largimin e vesveseve e arrinë përmes këtyre këshillave me lejën e Allahut:

 • Të kërkosh mbrojtje tek Allahu dhe t’i ndërpresësh këto mendime përgjithmonë sikur që na ka urdhëruar i Dërguari i Allahut.

 • Përmendja e Allahut dhe forcimi i vetës tënde që mos të vazhdosh në këto vesvese.

 • Angazhim më serioz në adhurimin e Allahut dhe në zbatimin e urdhërave të Tij. Kërko knaqësinë e Allahut, sepse ai i cili angazhohet thellë me adhurimin e Allahut, me lejen e Allahut ka për ti harruar ato vesvese.

 • Ti kthehesh Allahut dhe ta lutësh atë shumë që të shpëtoj nga këto vesvese.

 • Të lexosh shpesh kaptinën nas.

Allahu të ruajt dhe të shpëtoft nga çdo e keqe dhe nga çdo mashtrim i shejtanit.

Pse është ndaluar festimi i vitit të ri?

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Eselamu alejkum pse është ndaluar festimi i vitit të ri?


Përgjigje:

Viti i ri nuk është festë e muslimanëve dhe është i ndaluar festimi i tij. Sikurse është i ndaluar edhe urimi i tij.

Pasiqë viti i ri nuk është festë e muslimanëve por është festë krishtere e adoptuar nga paganët romak, islami ndalon që muslimani të festojë festat e pabesimtarëve.

Ne do ti cekim argumentet në mënyrë të përgjithshme për ndalimin e festimit të vitit të ri pa u zgjeruar në detajet e tyre.

 • Ndalimi i miqsimit dhe përgjasimit me pabesimtarët.

 • Ajo është festë e shpikur dhe e pa bazë

 • Esenca tek muslimanët është kundërshtimi dhe mospajtimi me pabesimtarët.

 • Allahu thot në Kuran: (Kështu) janë edhe ata që nuk dëshmojnë në mënyrë të gënjeshtërt e kur kalojnë pranë kotësive, kalojnë me dinjitet. Shumë nga dijetarët dhe komentaotorë e Kuranit,shokët Pejgamberit dhe ata që kanë ardhur pas tyre thonë se ky ajet në fjalën“ edhe ata që nuk e dëshmojnë të kotën“ është për qëllim nuk prezentojnë në festat e pabesimtarëve.

 • Muslimanët kanë vëtëm dy festa në vit. Kurban Bajramin dhe Fitër Bajramin.

 • Çdo popull ka festat e veta, e edhe muslimanëve u mjaftojnë festat e tyre.